Laický model

Prošlé

Safewards: Úvod.

    Jedním ze základních cílů každé komunity je zajištění její maximální bezpečnosti. Platí to jak pro nemocnice, tak pro školy, města, pracoviště ale i rodiny. Psychiatrické nemocnice nejsou v tomto směru výjimkou. Pro zvýšení bezpečnosti je třeba promyšleného plánování a úsilí.

    Náš výzkumný tým se zabýval tímto tématem řadu let. Nedávno jsme zkusili na odděleních uvést do praxe některé z našich nápadů a výsledkem bylo významné zvýšení bezpečnosti. Nazvali jsme tento projekt “Safewards”. Níže popíšeme, co si pod tímto pojmem představujeme.

Safewards model: Některé důležité pojmy.

    Nejprve bychom měli vysvětlit, proč oddělení mohou být čas od času považována za ne zcela bezpečná. Zajištění bezpečnosti není to snadný úkol, oddělení jsou rušná místa, kde se pořád něco děje a k tomu se od sebe značně liší, co do velikosti, polohy, finančních možností atd. Jako první krok jsme potřebovali najít nějaký způsob, jakým věci zjednodušit. Toho jsme docílili zavedením klíčových slov, která popisují věci, jejichž vliv chceme minimalizovat napříč všemi odděleními. Jedná se o slova Konflikt a Kontrola.

    V Safewards slovo “Konflikt” zkráceně označuje jisté typy chování pacientů, která mohou vést k újmě. “Konflikt” v Safewards představuje věci jako: násilný čin, verbální či fyzickou agresi, sebevraždu a sebepoškozování, alkohol či užití drog, útěk (opuštění oddělení bez povolení a tím zanedbání vlastní péče). Zahrnuto je také porušení základních pravidel, jako třeba odmítnutí spolupráce s ošetřovatelským personálem, kouření v zakázaných prostorách nebi jiné porušování nastavených pravidel.

    Pacientovo chování samozřejmě není jedinou věcí, kterou chceme pozitivně ovlivnit. Personál se může uchýlit k metodám řízení oddělení, která, ačkoli nezbytná v čase nesnází, mohou být omezující či donucovací. V Safewards používáme slovo “Kontrola” jako zkratku pro postupy, které personál používá pro zvládnutí (kontrolu) konfliktů na oddělení. “Kontrola” v Safewards označuje takové věci jako: dodatečná tzv. neklidová medikace (jednorázové dávky používané výhradně k uklidnění nebo kontrole pacientů), zvýšené monitorování nebo pozorování pacientů, používání omezovacích opatření nebo překlady na oddělení se zvýšenou bezpečností.

    Co o Konfliktu a Kontrole víme je, že oba pojmy se mohou vzájemně ovlivňovat, a to i přes značnou ostražitost personálu. Víme například, že uzavření oddělení může a často vede ke snížení jistých druhů chování (útěk), ale také může zvýšit pravděpodobnost jiného typu chování (např. sebepoškozování). Neříkáme, že dveře na odděleních by se nikdy neměly zamykat, ale pokud k tomu dojde, je třeba si dávat pozor, zda tím nezvyšujeme jiné oblasti “konfliktu”.

Safewards model: Jak to do sebe zapadá.

    Náš model vychází ze studia více než 1000 detailních vědeckých článků. Níže uvedený diagram ukazuje naši představu o tom, jak konflikt a kontrola vznikají a kde je personál a pacienti mohou minimalizovat.

    Model je ve skutečnosti jen způsob jak zjednodušeně popsat komplikované věci, které se na oddělení odehrávají, a tento není výjimkou. Ani náš není perfektní. Další studium a diskuze jistě povedou k lepšímu pochopení problému. Naším cílem je poskytnout odrazový můstek k případné další diskuzi.

    Pokud to vezmeme zleva, Příčiny vzniku (Originating domains) jsou takové aspekty života na oddělení, o kterých se ví, že mohou vést ke vzniku konfliktů. Jak uvidíte, tyto oblasti nemůžeme odstranit, neboť jsou nedílnou součástí života na oddělení. Nicméně vědecké články, které jsme studovali, ukazují na tyto oblasti jako na něco, čemu bychom měli věnovat pozornost.

    Spouštěče (Flashpoints) označují situace, události, které mohou vést ke spuštění Konfliktu (Conflict). Na konflikt navazuje chování/reakce personálu, které zde označujeme jako Kontrola (Containment).

    Safewards je zejména o vhodném přístupu personálu, proto se zaměřujeme právě na něj. Jak je patrné z diagramu, personál může ovlivnit vývoj situace ještě před nástupem Spouštěče, pokud si dává pozor na Příčiny vzniku a zasáhne ještě před tím, než nastane problém.

    Důležitý je také způsob, jakým se personál vypořádá se Spouštěči, a i když přece jen dojde ke Konfliktu, stále může ovlivnit vývoj situace vhodným zvolením Kontroly, která nepovede ke zhoršení situace.

Safewards model podrobněji:

Půjdeme-li do detailů, začneme od Příčin vzniku, zjistíme potenciální Spouštěče a poté zvážíme, co může personál udělat pro dosažení změny.

Příčiny vzniku

Spouštěče - Příklady

Možnosti ovlivnění (modifikators) pro personál - příklady

1. Doména personálu nebo vnitřního řádu oddělení

(Zde hovoříme o tom, jak se personál vyrovnává s vlastními pocity. Je to také o tom, jak si členové týmu vzájemně pomáhají, aby byli konzistentní při stanovování a dodržování pravidel a jak konzistentní jsou při uspokojování potřeb pacientů.

To se také odráží v tom, kolik každodenní rutiny na oddělení je zaměřeno na trávení času s pacienty a péči o jejich potřeby. Obnáší to i zajištění čistého a uklizeného prostředí.)

Když personál omezuje pacientovo chování (zákazy, fyzické omezení aj.)

Když personál sděluje pacientům špatné zprávy.

Když personál není jednotný při dodržování pravidel na oddělení.

Když jsou zanedbávány pacientovy potřeby.

Pečlivě a s porozuměním řešit situace, kdy personál žádá pacienta, aby něco udělal nebo naopak přestal něco dělat.

Umět sdělit pacientům špatné zprávy s porozuměním.

Zajistit, aby personál vzájemně spolupracoval, byl důsledný a srozumitelný.

2. Doména prostředí

(Čím lépe oddělení vypadá, co se týče kvality nábytku, vybavení a dekorace interiéru, tím pohodlněji se pacienti cítí a tím méně dochází ke konfliktům. Oddělení, která jsou přehledná, s minimem skrytých prostor jsou obecně bezpečnější. Tato doména také zahrnuje docílení smysluplné rovnováhy mezi potřebou dohledu nad pacienty a potřebou zajištění soukromí.)

Izolace pacientů po delší časové období.

Frustrace, když nábytek a vybavení je rozbité nebo nevhodné k použití nebo když dekorace je pochmurná a depresivní.

Prvních pár dní po přijetí na oddělení, kdy člověk může být v šoku z neznámého prostředí.

Když pacienti zjistí, že dveře jsou zamčené (pokud tomu tak je) a musí požádat o povolení k odchodu nebo jim povolení není dáno.

Věnovat pozornost opravám na oddělení a jeho estetickému vyznění.

Personál ví, kde se pacienti nachází a citlivě rozhoduje, zda jim dopřát soukromí nebo na ně dohlížet.


Personál věnuje pacientům svůj čas, ví, co je sužuje a nebojí se jich zeptat, zda někdo potřebuje pomoc.

3. Doména mimo nemocnici

(Oddělení nejsou odříznutá od světa. Na pacienty mají vliv i události a lidé mimo oddělení. Finanční tíseň, spory či obavy o rodinu a přátele nezmizí s přijetím na oddělení. Drogy a alkohol jsou snadno dostupné mimo nemocnici u pacienta na propustce, nebo když uteče. Pacienti jsou si také neustále vědomi, že dříve nebo později oddělení opustí a vrátí se do běžného života.)

Pacienti se hádají s rodinou a přáteli.

Pacient se potýká s rozchodem / zármutkem / nemocí / ztrátou blízké osoby.

Pacient dostane znepokojující zprávy o lidech nebo událostech mimo oddělení.

Krize doma u pacienta nebo jeho nejbližších (dluhy, účty, požár, vloupání, hrozba vystěhování, atd.).

Personál má povědomí o rodině a přátelích pacienta.

Personál nabízí pomoc rodině a přátelům pacienta nebo jim ukazuje, kde získat pomoc.

Personál si je vědom problémů, které pacienti mají mimo oddělení.

4. Doména komunita pacientů

(Stejně jako oddělení nejsou imunní vůči dění mimo oddělení, nejsou pacienti imunní vůči sporům s ostatními pacienty. Může dojít k citově vyhroceným situacím a konfliktům mezi pacienty)

Pacienti mohou být negativně ovlivněni chováním a pocity jiných pacientů.

Pro úzkostlivé nebo frustrované pacienty může být těžší vypořádávat se s chováním druhých lidí.

Při potýkání se s obtížnými pocity nebo chováním, může jít personál příkladem svým porozuměním a péčí.


Personál může zajistit, že pacienti mají šanci se vzájemně pochopit a podpořit.

5. Doména charakterových rysů pacienta

(Charakterové rysy pacienta, které mohou častěji vyvolat konflikt, spadají do 3 skupin:

1. Řada možných příznaků, jako paranoia nebo halucinace.

2. Pacienti, kteří mají potíže ztotožnit se s jinými lidmi.

3. Věk, pohlaví, diagnóza, kde pacienti žijí atd. Jisté typy konfliktu jsou častější u různých skupin. Např. mladí muži častěji utíkají z péče než jiné skupiny.)

Personál potřebuje usměrňovat pacienty tím, že je požádá, aby něco učinili nebo přestali něco dělat.

Personál omezuje pacienty. Domnělá (nebo opravdová) ztráta volnosti.

Personál rychle navrhuje vhodné intervence. Personál nabízí pacientovi vysvětlení jeho stavu.

Řeší s porozuměním situace, kdy po pacientovi chce, aby něco udělal nebo něco přestal dělat.

6. Doména regulačního rámce

(Jak personál, tak pacienti jsou vázáni právními a manažerskými předpisy. Mnoho nemocničních předpisů je psáno tak, aby zajistilo, že všechna oddělení se budou držet stejných pravidel. Tato doména dává personálu značnou pravomoc nad pacienty, ale také značnou zodpovědnost.)

Když omezení osobních svobod způsobí napětí mezi pacienty a personálem.

Když pacienti vidí zneužití moci (postavení) u personálu nebo neplnění jejich povinností.

Bdělý personál může zajistit, že o práva pacientů je postaráno. To zahrnuje poskytování informací pacientům a pomoc při odvoláních a stížnostech.

Personál je maximálně flexibilní a snaží se kompenzovat reálná omezení.

Jaký je smysl našeho modelu a jak může pomoci?

    Netvrdíme, že náš model je odpovědí na všechny otázky o zajištění bezpečnosti lidí na psychiatrickém oddělení. Jak jsme napsali výše, vždy můžeme přijít s něčím novým. Myslíme si však, že náš model nám může ukázat cestu k porozumění velmi komplikovaného tématu.

    Dává nám také jistou představu o tom, jak podpořit personál a pacienty na oddělení, aby maximálně spolupracovali na snížení Konfliktu a Kontroly. O čem jsme se doposud nezmínili, je, že míra Konfliktu a Kontroly se značně liší oddělení od oddělení. A to někdy až desetinásobně. Což nám říká, že stále je co vylepšovat.

    Kromě toho jsme také vyzkoušeli některé nápady, které by podle modelu snížily Konflikt a Kontrolu. Jak jsme k těmto nápadům přišli, je zcela jiný příběh, ale zahrnoval dlouhé hovory s bývalými pacienty a personálem o tom, co by mohlo fungovat. Jakmile jsme se na daných nápadech dohodli, vzali jsme je na skutečná oddělení, kde podstoupily nejpřísnější zkoušky. Tyto nápady (aktivní zásahy personálu na odděleních) významně omezily úroveň jak Konfliktu, tak Kontroly. Popis těchto zásahů (intervencí) je na webu. Možná máte sami nějaké dobré nápady!

    Doufáme, že lidé se zapojí do naší práce. Všichni společně musíme usilovat o to, abychom lidem na psychiatrických odděleních zajistili bezpečné prostředí.