Safewards baseras på vår egen forskning och på forskningsinsatser från många andra runt om i världen. Vi har bedrivit forskning om hur man kan minska konflikter och tvångsåtgärder i många år. Vi började med studier om patienter som avvikit, regelbrott, avvikelserapporter, fasthållning, attityder till tvångsåtgärder, tvångsvårdsprocessen och vårdpersonals attityder till personer med personlighetsstörning. Vi fortsatte med att göra några av de största studierna om akut heldygnsvård någonsin, där vi jämförde 136 avdelningar (the City- 128 study), undersökte förändring under en fyraårsperiod i en förvaltning (the Tompkins Acute Ward Study), och testade en intervention (the City Nurses study). Sedan dess har vi samlat in information om 522 patienter i CONSEQ-studien och undersökt patienter som utsatts för många tvångsåtgärder i HICON-studien. Längs vägen har vi utvecklat frågeformulär och checklistor som nu används internationellt och har översatts till många olika språk. Programmet Safewards baseras emellertid också på forskning som utförts internationellt av andra forskare under många år. Vi har granskat över tusen tidigare studier av andra forskare om aggression, avvikning, missbruk, självskada, suicid, medicinvägran, vid-behovsmedicinering, övervakning, tvångsmedicinering, avskiljning, fasthållning och fastspänning. Denna forskning gav oss värdefulla lärdomar som möjliggjorde för oss att konstruera ett mycket bättre program och utforma effektivare insatser för praktisk användning.

En fullständig redogörelse med referenser för evidensen bakom programmet Safewards finns här.

En randomiserad kontrollerad studie

Med hjälp av Safewards-modellen skapade vi cirka 300 idéer till insatser som skulle kunna användas som stöd för avdelningspersonal att minska förekomsten av konflikter och begränsande åtgärder, och därmed göra avdelningarna tryggare. Vi värderade sedan insatserna, sammanfogade dem samt konsulterade patienter, personal och experter vilket resulterade i en lista över 16 möjliga insatser att testa i en forskningsstudie. Vi använde sedan dessa 16 insatser i en pilotstudie på fyra avdelningar på ett sjukhus. Erfarenheterna från pilotstudien ledde till att vi tog bort sex av insatserna och förbättrade de återstående tio. Dessa tio testades sedan i en blindad klusterrandomiserad kontrollerad studie på 31 avdelningar vid 15 olika sjukhus. En kontrollinsats infördes på 15 avdelningar och de tio experimentinsatserna på de övriga avdelningarna. Safewards-insatserna ledde till 15% minskning av konflikter och 24% minskning av tvångsåtgärder.

Vi tillhandahåller pptnågra powerpoint-bilder

som vi har använt i presentationer runt om i världen.  Svenskt material hittar du på Safewards Sverige:. Använd dem gärna och anpassa dem till din region.

Här finns även en film med professor Len Bowers när han presenterar resultaten från studierna vid en föreläsning i Orygen i Melbourne, Australien.

 

 

Film med presentation av Len Bowers youtube 40x40