Temel

Aşağıda, servislerde çatışma ve kontrol oranlarını etkileyen faktörleri özetleyen ve aynı hastanede olmalarına ve aynı hasta türlerini kabul etmelerine rağmen, bazı servislerde diğerlerine kıyasla çatışma ve kontrol altına alma yöntemlerinin neden on kat daha fazla olduğunu açıklayan, Güvenli Servisler Modelinin en temel formu sunulmuştur. Çatışma ile, hastaların güvenliğini ya da diğerlerinin güvenliğini tehdit eden (şiddet, suisid, kendine zarar verme, firar vb.) hasta davranışlarının hepsini kastediyoruz; kontrol altına alma ile, zararlı sonuçları oluşmadan önlemek ya da minimize etmeye çalışmak amacıyla çalışanların gerçekleştirdikleri tüm eylemleri (ör; LH tedavi, özel gözlem, izolasyon vb.) kastediyoruz.

Modelimiz, çatışmanın kökeninde yer alan, belirli ateşlenme noktalarına neden olabilen ve çatışma olayını tehdit edebilen bir bir dizi faktör olduğunu gösterir. Model aynı zamanda, kontrolün çatışmayla dinamik karşılıklı bir ilişki içinde olduğunu ve bazen kontrol altına almanın kendisinin, olayı önlemekten ziyade çatışmaya neden olabildiğini gösterir.

Son olarak, model, çalışanların servislerinde çatışma ve kontrol oranlarını çatışma kökenindeki faktörleri azaltarak ya da yok ederek; onlardan kaynaklanan ateşlenme noktalarını önleyerek; ateşlenme noktaları ve çatışma arasındaki bağlantıyı keserek, -örneğin, ateşlenme noktası ortaya çıkar ama çatışma olayına yol açmaz-; kontrol altına almanın ters etki yapabildiği durumlarda kontrol altına alma yöntemini kullanmamayı mantıklı bir şekilde seçerek; ve kontrol altına alma yöntemi kullanımının daha ileri çatışmaya yol açmadığını garanti ederek, her düzeyde etkileyebildiklerini gösterir.

lay1

Üstteki basitleştirilmiş şemada, çatışmanın kökeninde yer alan faktörlerin altı boyuttan kaynaklandığı, bu boyutların her birinin farklı ateşlenme noktaları ve bu nedenle, daha fazla güvenlik ve kontrol altına alma uygulamasında azalmayı teşvik etme girişimlerinde çalışanlara farklı yollar sağladığı gösterilmemiştir. Aşağıdaki tablo, bunların özetini sunmaktadır:

Boyut/köken faktörler

Ateşlenme noktaları

Çalışan özellikleri

Çalışma ekibi ya da İç Yapı: Kurallar; Rutinler; Etkinlik, Temizlik/Düzen;İdeoloji, gelenek&uygulama

İsteklerin reddedilmesi; Çalışan talepleri; Sınır koyma; Kötü haberler; İhmal

Çalışan anksiyetesi&frustrasyon; Ahlaki (moral) taahhütler; psikolojik anlayış; Ekip çalışması&tutarlılık; Teknik ustalık; pozitif (olumlu) değerlendirme

Fiziksel ortam: kilitli kapı; Kalite; İzolasyonun mevcudiyeti; Odalar; Psikiyatrik Yoğun Bakım Ünitesi ya da rahatlama/sakinleşme/duyusal odalar

Yerleşimde karmaşıklık; Saklı alanlar; Özel alanlar

Önemseyerek dikkatli&meraklı; Rutinleri kontrol etme

Hastane dışı: Ziyaretler; Akrabalar&aile gerginlikleri; Muhtemel olumsuz taşınmalar; Bağımlılık&Hastaneye yatma; İhtiyaçlar&Ev

Kötü haberler; Ev krizleri; İlişki ya da barınmaya dair kayıplar; Kavga

Bakım veren/akraba katılımı; Aile terapi; Aktif hasta desteği

Hasta topluluğu ya da hasta-hasta etkileşimi: Bulaşma&anlaşmazlık

Bir araya gelme/kalabalık/aktivite;

Sırada durma/Bekleme/Gürültü; Çalışan/hasta devri/değişim; Zorbalık/hırsızlık/eşyaya zarar verme

Açıklama yapma/bilgi verme; Rol model olma; Hasta eğitimi; Olumsuz davranışların giderilmesi; Mevcut olma

Hasta özellikleri, semptomlar&demografikler: Paranoya, Kişilik Bozukluğu treyleri; İritabilite/disinhibisyon; Kötüye kullanım; Erkek cinsiyeti; Alkol/madde; Depresyon; İç görü; Delüzyonlar; Hallüsinasyonlar; Genç olma

Alevlenmeler;Bağımsızlık/

kimlik; Akut olma/durumun ciddiyeti

Farmakoterapi; Psikoterapi; Hemşirelik desteği&girişimleri

Düzenleyici çerçeve ya da dış yapı:Yasal çerçeve; Ulusal politika; Şikayetler; İtirazlar; Davalar; Hastane politikası

Zorunlu alıkonma; İtirazın reddi; Şikayetin reddedilmesi; Zorla tedavi

Yargı süreci; haklara saygı; Bilgi verme; Temyiz için destek; Meşruiyet

Üstteki tablo, hem çatışma hem de kontrol altına almaya yol açabilen, çeşitli faktörlere bağlı, farklı yolların hepsi hakkında önemli bilgiyi özetler. Bir örnekle açıklanmaya çalışılırsa; serviste iken hastanın eşyaları arasında kesici nesnelerin olamayacağı kuralının söylenmesi, hastanın sözkonusu nesneyi istemesine ve çalışan tarafından hayır denmesine neden olabilir. Önceki tutarsız cevaplar geçmişine karşılık, çalışan tarafından yetersiz ve saygısız şekilde ele alınırsa, hastadan sözel agresyon ya da daha kötüsüne yol açabilir. İç yapıda, köken faktörler üzerinde, buna bağlı olarak, ateşlenme noktalarının meydana gelme olasılığı ve bu ateşlenme noktalarının olumsuz olaylara dönüşme olasılığı üzerinde, biraz kontrol sahibidir, Fiziksel ortam, çalışan açısından daha az şekillendirilebilirdir, Bununla beraber, bakımı sunmada ortamda çalışma biçimleri önemlidir ve kontrolleri kapsamında süpervizyon çok fazladır. Hastanın arkadaş ve aile bağlantıları kapsamında hastane dışında olup bitenler, çalışanlar tarafından değiştirilemeyebilir, fakat, çalışanlar, olası stresörleri, gerilimleri, talepleri bildiklerinden emin olabilir ve bu stresörler akut olarak ortaya çıtığında ya da moral bozucu olduğunda hızla girişimde bulunabilir. Benzer şekilde, çalışanlar, hastaların etkileşimlerini ve birbirlerine tepkilerini, birçok şekilde, olumlu ve yargılayıcı olmayan yaklaşımlarla, şekillendirebilir ve değiştirebilir. Çalışanlar, hastanın semptomlarını ya da delüzyonlarının içeriğini seçemezler, bununla beraber, destekleyici ve stress düzeyi düşük bir ortamda, hızlı iyileşmeyi sağlayarak, iyi bir tedavi sunabilirler. Psikiyatrik hastalıkta etkili tedavi, çatışmayı azaltma önlemidir. Son olarak, ruh sağlığı yasası ile ilgili çerçeve, değiştirilemezken, çalışanlar tarafından yasanın kullanılma tarzı ve gücün kullanılma yolu, ne oranda çatışma oluşacağı üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Bu modelden, tek bir küçük girişimin tüm problemleri çözmeyeceği ve çatışma/kontrolü gidermeyeceği anlaşılır. Gerekli olan, çok sayıda farklı cephede eyleme geçmektir. Çatışmaya köken faktörlerden bazıları, psikiyatrik hastalık, yasa vb. katı gerçeklikler olsa bile, çalışanlar, çatışma ve kontrol oranları üzerinde, bunlara tepki verme biçimleri ve diğer çatışmaya neden olan faktörlerle kaydadeğer güç ve etkiye sahiptir.